Развитие туристского бренда «GREAT Britain». «GREAT Britain» туристік брендін дамыту

  • A. A. Kairova Университет «Нархоз», Республика Казахстан, г. Алматы

Аннотация

В данной работе автором проанализирован зарубежный опыт развития туристского бренда – Великобритании. Несмотря на то, что Великобритания обладает сильным и позитивным брендом в мировом сообществе, существуют проблемы в восприятии страны как лучшего туристского направления. Ухудшают ситуацию обстоятельства, сложившиеся внутри страны (недостаточно конкурентоспособный имидж страны и ассортимент турпродукта, визовые ограничения, сокращение государственного финансирования и пр.) и сложная конкурентная среда на мировом туристском рынке, которую обостряют развитые страны, а в последнее время и развивающиеся рынки: Китай, Турция и Макао. Для укрепления мировых позиций и вхождения в пятерку лучших туристских стран мира к 2020 г. правительство Великобритании разрабатывает новую политику в области развития туризма, утверждает Стратегию роста въездного туризма и активно внедряет маркетинговую кампанию, направленную на продвижение и укрепление имиджа страны на внешнем и внутреннем рынках под брендом «GREAT Britain». Бұл жұмыста автор Ұлыбританияның туристік брендті шетелде дамыту тәжірибесін талдаған. Әлемдік қоғамдастықта Ұлыбритания мықты және оң бағыттағы бренд болғанына қарамастан, бұл елді үздік туристік бағыттағы ел ретінде қабылдауда мәселелер қиынырақ. Ел ішіндегі оқиғалар мен (елдің бәсекеге қабілеттілік беделінің төмендігі және туристік өнім түрлерінің жеткіліксіздігі, визаға қатысты кедергілер, мемлекет тарапынан қаржыландырудың қысқаруы және т.б.) әлемдік туристік нарықтағы дамыған елдер, соның ішінде соңғы кездері дамушы нарықтар: Қытай, Түркия және Макао сияқты елдер ушықтыра түсетін күрделі бәсекелестік орта жағдайды төмендетеді. Жаһандық ұстанымын нығайту және 2020 жылға қарай әлемнің ең үздік бес туристік елінің қатарына кіру үшін, Ұлыбритания үкіметі туризмді дамыту аймағында жаңа саясат әзірлеуде, ішкі және сыртқы нарықта ел беделін «GREAT Britain» бренді бойынша өрістету және нығайтуға бағытталған сырттан келетін туризмнің өсу стратегиясын бекітіп, маркетингтік науқанды белсенді түрде енгізуде.

Литература

1 UNWTO Tourism Highlights. – Madrid: Published by the World Tourism Organization (UNWTO), 2016. – 16 р. // http://
mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition
2 Delivering a Golden Legacy. A growth strategy for inbound tourism to Britain from 2012 to 2020. –VisitBritain Consultation
Document 2012. – 46 р. // https://www.visitbritain.org/britain-tourism-strategy
3 Business Plan2016/2017. British Tourist Authority trading as VisitBritain & VisitEngland. – London, 2016. – 38 р. // https://
www.visitbritain.org/our-performance-reporting
4 Britain’s competitiveness // https://www.visitbritain.org/britains-competitiveness
5 British Tourist Authority trading as VisitBritain and VisitEngland. Annual Report and Accounts for the Year Ended 31 March
2013. – London: The Stationery Office Limited, 15 July, 2013. – 94 р. // https://www.visitbritain.org/our-performance-reporting
334 Вестник КазНУ. Серия экономическая. №5 (117). 2016
Развитие туристского бренда «GREAT Britain»
6 Калашников И. Как сделать из страны бренд // Турбизнес. – №8. – Июнь 2006. // http://www.tourbus.ru/article/939.
html (дата обращения: 12 мая 2016 г.)
7 British Tourist Authority trading as VisitBritain and VisitEngland. Annual Report and Accounts for the Year Ended 31 March
2016. – London: The Stationery Office Limited, 14 July, 2016. – 115 р. // https://www.visitbritain.org/our-performance-reporting
8 Foresight – issue 143. How the world views Britain-2015. – November 2015. – 12 p. // https://www.visitbritain.org/
britain%E2%80%99s-image-overseas
9 Britain’s image overseas. UK’s ranks for all dimensions and attributes // https://www.visitbritain.org/britain%E2%80%99simage-
overseas
10 UNWTO Tourism Highlights. – Madrid: Published by the World Tourism Organization (UNWTO), 1999-2016. // http://mkt.
unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights
11 Новый рекорд в сфере иностранного туризма в США. – 05 марта 2014. // http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/
article
Как цитировать
KAIROVA, A. A.. Развитие туристского бренда «GREAT Britain». «GREAT Britain» туристік брендін дамыту. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 117, n. 5, p. 326-334, dec. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1504>. Дата доступа: 15 may 2021

Ключевые слова

туристский бренд; туризм; туристское направление; въездной туризм; внутренний туризм; Великобритания. туристік бренд; туризм; туристік бағыт; көшпелі туризм; ішкі туризм; Ұлыбритания.