Налоговый аудит: порядок проведения и выявление ошибок при расчете с бюджетом. Салық аудиті: өткізу тәртібі мен бюджетпен есеп айырысу кезіндегі қателіктерді анықтау

  • U. K. Dzhakysheva Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы

Аннотация

В соответствии с требованиями Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», введенного в действие с 01 января 2013 года, каждое предприятие или организация должны разработать и утвердить налоговую учетную политику. Ключевыми элементами в текущем налоговом аудите являются правильный расчет налогового учета и своевременная уплата сумм налогов. Целью налогового учета должна быть не минимизация отдельных налогов, а увеличение доходов предприятия после уплаты налогов. Налоги влияют друг на друга в связи с тем, что их налоговые базы могут пересекаться. На предварительной стадии налогового аудита определяются: основные принципы, этапы и подходы к проведению налогового аудита; основы взаимоотношений аудиторской организации с налоговыми органами в ходе выполнения налогового аудита; – ответственность сторон при проведении налогового аудита; порядок проведения и оформления результатов выполнения специального аудиторского задания по налоговым вопросам. Для того чтобы принять на себя полную ответственность, аудитору необходимо обнаружить все ошибки клиента по налогам. А это значит, что надо проверить абсолютно все. 2013 жылдың 1-ші қаңтарынан қолданысқа енгізілген «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексінің талаптарына сәйкес, әрбір кәсіпорын немесе ұйым салық есеп саясатын дайындап және бекітуі тиіс. Қазіргі салық аудитінің негізгі элементі болып салық есебін дұрыс есептеу және өз уақытында салық сомасын төлеу табылады. Салық есебінің мақсаты болып жекелей салықтарды азайту емес, кәсіпорын салықты төлегеннен кейінгі табыс мөлшерін көбейту. Салық базасының қиылысуына байланысты салықтар бір-біріне әсер етуі мүмкін. Бұл ереже салықтың мүмкін болатын салдары есебімен қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге асыратын ұйым шеңберінде шешім қабылдайтын жетекшілердің әр қашан назарында болуы тиіс. Салық аудитінің бастапқы кезеңдерінде келесілер анықталады: негізгі қағидалар, кезеңдер және салық есебін жүргізу тәсілдері; салық аудитін орындау барысында салық органдарының аудиторлық ұйымдардың өзара байланыс негіздері; салық аудитін жүргізу барасында екі жақтың жауапкершілігі; салық сұрақтары бойынша арнайы аудиторлық тапсырманы орындау қорытындысын рәсімдеу және жүргізу тәртібі. Өзіне толықтай жауапкершілікті қабылдау үшін, аудитор клиенттен салық бойынша барлық қателіктерді табуы тиіс. Бұл дегеніміз, барлығын толық тексеру керек дегенді білдіреді.

Литература

1 Жабарова В., Мулькеманова А. Как подготовиться к налоговой проверке. // Библиотека бухгалтера и
предпринимателя. – 7 (156). – Июнь 2016. – С. 40.
2 Куренбаева А. О специальном налоговом режиме и порядка сдачи налоговой отчетности для субъектов малого
бизнеса с учетом введенных измненений//ЮКГБ. – №1 (19). – Январь 2015. – 68 с.
3 Мухамбетов Б. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса // Бухгалтер и налоги. – №1 (7). –
Январь 2016.
Как цитировать
DZHAKYSHEVA, U. K.. Налоговый аудит: порядок проведения и выявление ошибок при расчете с бюджетом. Салық аудиті: өткізу тәртібі мен бюджетпен есеп айырысу кезіндегі қателіктерді анықтау. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 117, n. 5, p. 206-209, dec. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1488>. Дата доступа: 19 apr. 2021

Ключевые слова

налоговый аудит; обязательства; уплата налогов; расчет налогов. салық аудит; мендеттемелер; салықтарды төлеу; салықтарды есептеу.