Analysis of the state of the tourism industry in Kazakhstan. Анализ текущего состояния индустрии туризма в Казахстане.

  • А. B. K. S. Beysenbseva Kishibayeva Al-Farabi Kazakh National University,

Аннотация

The program for the development of promising areas of the tourismindustry of the Republic of Kazakhstan for 2010 - 2014 years was developedin order to implement the State program for accelerated industrialinnovativedevelopment of Kazakhstan for 2010 - 2014 years, approvedby the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated March19, 2010 № 958, and in accordance Strategic Development Plan of theRepublic of Kazakhstan till 2020, approved by the Decree of the Presidentof the Republic of Kazakhstan dated February 1, 2010 № 922.The program is aimed at sustainable development of the tourism industrythrough the establishment and development of infrastructure, theformation of the image of Kazakhstan to increase its attractiveness as atourist destination. Қазақстан Республикасы туристік индустриясының перспективалы бағыттарын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық- инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында және Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінСтратегиялық даму жоспарына сәйкес әзірленді. Бағдарлама инфрақұрылымды жасау және дамыту жолымен туризм индустриясын орнықты дамытуға, Қазақстанның туристік бағыт ретіндегі тартымдылығын арттыру үшін оның имиджін қалыптастыруға бағытталған.

Литература

1 The official website of the Ministry of Tourism and Sports http://www.mts.gov.kz/;
2 Approval of the Program for the development of perspective directions of the tourist industry of the Republic of Kazakhstan
for 2010 ‒ 2014 years. Of the Republic of Kazakhstan Government Decree of October 11, 2010 № 1048.
3 Law of the Republic of Kazakhstan dated June 13, 2001 «On tourist activity in the Republic of Kazakhstan».
Как цитировать
BEYSENBSEVA KISHIBAYEVA, А. B. K. S.. Analysis of the state of the tourism industry in Kazakhstan. Анализ текущего состояния индустрии туризма в Казахстане.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 114, n. 2, nov. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1269>. Дата доступа: 15 may 2021

Ключевые слова

business traveler; «Tourist donor»; tourist complex. бизнес- турист; «туристік донор »; туркешен.