Индустриалды- инновациялық даму аясында қосылған құн тізбегін қалыптастырудың маңызы. Значение формирования последовательности добавленной стоимости в рамках индустриально- инновационного развития.

  • A. K. Rysbekov

Аннотация

Қосылған құны жоғары өнімдер өндірісін қалыптастырудың өзектілігі ғылыми- тәжірибелік маңызды нарықтық экономиканың шарттары мен талаптарына байланысты туындайды. Экономикалық категория ретінде қосылған құн мөлшері өндіріс тиімділігін анықтау үшін қолданылады. Қосылған құн – фирма сатқан өнімнің құны мен өнімді өндіру үшін фирма сатып алған материалдар құнының айырмасы. Басқаша айтқанда, қосылған құн – қайта өңдеу процесінде, тауарды нарыққа жылжыту кезінде қосымша қосылған құн. Қосылған құн бұл қоғамдық, жеке еңбек нәтижесінде пайда болған тауар немесе көптеген өндірушілердің қызметінің нәтижесі. Қосылған құн тауарды сатқаннан түскен табыс пен тауарды өндіруге кеткен материалдар, шикізат, қызметтер құнының айырмасы ретінде есептелінетіндіктен, егер ағымдағы шикізат, материал, электроэнергия және басқа да материалды- техникалық ресурстарды тұтынуды азайтса, онда жиынтық қосылған құн көлемін көбейтеді, соған орай өндірістік кешен қызметінің соңғы нәтижелерін жақсартады.  Актуальность формирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью возникает в связи условиями и требованиями научно- практической важности рыночной экономики. Объем добавленной стоимости как экономическая категория применяется с целью определения эффективности производства. Добавленная стоимость – это разница между стоимостью продукции, проданной фирмой, и стоимостью материалов, закупленных фирмой для производства продукции. Другими словами, добавленная стоимость – дополнительно добавленная стоимость в процессе переработки товара при продвижении его на рынок. Добавленная стоимость – это товар, полученный в результате общественного, личного труда или результат деятельности многих производителей. Поскольку добавленная стоимость расчитывается как разница между доходом от продажи товара и стоимостью материалов, сырья, услуг, затраченных на производство товара, если уменьшить затраты на текущее сырье, материалы, электроэнергию и другие материально- технические ресурсы, то это увеличит объем суммарной добавленной стоимости, соответственно улучшит конечные результаты деятельности производственного комплекса.

Литература

1 Әмірбекұлы Е. Инновациялық бизнес. Оқу құралы, Алматы, Экономика, 2015 ж.
2 Қазақстан Республикасының «Индустриялық- инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы » 2012 жылғы 9 қаңтардағы заңы.
3 Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом: учебное пособие. – М.: «Юнити- Дана », 2001. – 343 с.
4 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, өсу» атты 2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан халқына Жолдауы. – www.akorda.kz
Как цитировать
RYSBEKOV, A. K.. Индустриалды- инновациялық даму аясында қосылған құн тізбегін қалыптастырудың маңызы. Значение формирования последовательности добавленной стоимости в рамках индустриально- инновационного развития.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 114, n. 2, nov. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1264>. Дата доступа: 16 may 2021

Ключевые слова

Қосылған құн; технология; инновация; инфрақұрылым; инвестиция. Добавленная стоимость; технология; инновация; инфраструктура; инвестиция.