Қазақстандағы проблемалық несиелер жағдайы және оларды басқару шаралары. Состояние проблемных кредитов в Казахстане и мероприятия по управлению ими

  • K. S. Sakibaeva
  • A. A. Baimbetova

Аннотация

Банктердің жетістіктерінің маңызды индикаторларының бір і болып проблемалық несиелер табылады. Оларға қайтарылмаған несиелер, не болмаса қайтарылуы күмән келтіретін немесе мерзімінде қайтарылмауы мүмкін несиелер жатады. Бүгінде мұндай несиелер ҚР ЕДБ үшін де, жалпы ел экономикасы үшін де айтарлықтай мәселе тудырып отыр. Қазақстан үшін проблемалық несиелерд і басқару мәселес і өте өзект і болып отыр, себеб і отандық банктердің несиелік қоржыны бойынша кешіктірілген және күмәнд і қарыздар көрсеткіш і дамыған елдердің ұқсас көрсеткіштерінен асып кеткен. Осыған байланысты аталған мақалада проблемалық несиелер жағдайы қарастырылады, несиелердің қайтарылмау себептер і айқындалды, сондай­ақ Қазақстандағы проблемалық несиелер деңгейін төмендету жұмыстарына талдау жасалды. Одним из важнейших индикаторов, характеризующих успешность банка, являются проблемные кредиты. К ним относятся невозвращенные кредиты либо кредиты, возврат которых маловероятен или невозможен в срок. Сегодня такие кредиты представляют собой серьезную проблему как для БВУ РК, так и для экономики страны в целом. Для Казахстана вопросы управления проблемными кредитами являются чрезвычайно актуальными, так как показатели просроченной и сомнительной задолженности по кредитным портфелям отечественных банков превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. В связи с этим в данной статье рассматриваются состояния проблемных кредитов, определяются основные причины невозвратности кредитов, а также анализируются работы по снижению уровня проблемных кредитов в Казахстане. 

Литература

1 http://finance.nur.kz/302477.html
2 http://web.worldbank.org/
3 Статистический отчет Национального Банка РК
4 https://www.1cb.kz/kaz
5 Нурзат О. А. Перспективные подходы к повышению эффективности управления проблемными кредитами в коммерческих банках: автореферат дисс… ученой степени кандидата экономических наук. – М., 2011.
6 «Об утверждении Пошагового плана улучшения качества активов банков второго уровня» от 15 декабря 2010 года № 156-р.
7 Маңызды мәселені шешу жолы // Егеменді қазақстан, 30 қыркүйек 2015 ж. Алла Дементаева
8 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы
Как цитировать
SAKIBAEVA, K. S.; BAIMBETOVA, A. A.. Қазақстандағы проблемалық несиелер жағдайы және оларды басқару шаралары. Состояние проблемных кредитов в Казахстане и мероприятия по управлению ими. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1, july 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1188>. Дата доступа: 21 mar. 2023

Ключевые слова

Қазақстан экономикасы; кредиттік жүйе; несие қоржынын басқару; несие төлемсіздігі; проблемалық несиелер. Экономика Казахстана; кредитная система; управление кредитным портфелем; неуплата кредитов; проблемные кредиты.