Түгендеудің бухгалтерлік есеп әдістерінің элементі ретінде мәні мен мақсаты. Сущность и цели инвентаризации как элемента бухгалтерского учета

  • M. Baydauletov әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық унивеситеті

Аннотация

Бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің мәліметтерінің шынайылығын қамтамасыз ету үшін мүлік пен міндеттемеге түгендеу жүргізу бухгалтерлік есептің маңызды шараларының бір і болып табылады. Түгендеу жүргізу жиіліг і жылына бір реттен кем болмауы керек. Түгендеудің санын, жүргізілу күнін, мүліктің және қаржылық міндеттеменің тізімін ұйымның басшысы белгілейді. Түгендеу жүргізген кезде хаттамаға мәліметтерін толық және дәл енгізу үшін тұрақты жұмыс комиссиясы құрылады. Түгендеу кезінде нақты қолда бар мүлікт і комиссия міндетт і түрде санау, таразыға тарту, өлшеу жүргізіп түгендеу тізімдемесіне және актіге енлізеді.Тізімдемеге комиссия мүшелерінің бәр і қолдарын қояды. Жоспарланған түгендеудің арасында іріктеп ішінара тексеру жүргізілу і мүмкін.Түгендеу кезінде есептік мәліметтерінен ауытқу шыққан мүліктер бойынша салыстыру ведомст і жасалып,түгендеу нәтижес і есепте көрсетіледі. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств, которая является одной из важнейших процедур в бухгалтерском учете. Инвентаризация должна проводиться не менее одного раза в год. Количество, даты проведения, перечень имущества и финансовых обязательств устанавливаются руководством организации. Для обеспечения полноты и точности внесения в описи данных при проведении инвентаризации создаются постоянно действующая и рабочая комиссии. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяется комиссией путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера, с дальнейшим занесением в инвентаризационные описи или акты. Описи подписывают все члены комиссии и материально ответственные лица. В период между плановыми инвентаризациями могут проводиться выборочные инвентаризации. По имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных,  составляются сличительные ведомости. Результаты инвентаризации отражаются в документах.

Литература

1 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2007 жылғы 22 маусымдағы № 221 бұйрығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесі».
2 Ержанов М.С., Ержанова А.М. Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция сетов (с 1 января 2003 г.): Учебное пособие. – Алматы: «Ержанова и К», 2003. – 185 с.
Как цитировать
BAYDAULETOV, M.. Түгендеудің бухгалтерлік есеп әдістерінің элементі ретінде мәні мен мақсаты. Сущность и цели инвентаризации как элемента бухгалтерского учета. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1, july 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1184>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

Мүлікті және міндеттемені түгендеу; түгендеу комиссиясы салыстыру ведомсті; материалды – жауапты тұлға. Инвентаризация имущества и обязательств; инвентаризационная комиссия; сличительная ведомость; материально ответственные лица.