Қазақстандық банктердің несиелік портфельдерінің сапасын талдау. Анализ качества кредитных портфелей казахстанских банков

  • A. S. Assilova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • R. K. Berstembaeva Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
  • B. T. Ajmurzina Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда Университеті

Аннотация

Мақалада еліміздег і банк секторын одан әр і дамыту бойынша екінш і деңгейдег і банктердің несиелендіру жағдайы, сондай­ақ несиелік портфельд і сапалы басқару мәселелер і қарастырылған. Қазақстанның екінш і деңгейдег і банктерінің несиелік портфелінің сапасын басқару негізінде қазірг і таңдағы несие саясатының өзгеру жағдайы талданды. Талдауда Қазақстан Ұлттық банкінің несиелік портфельдерд і сапалы басқару бойынша деректер і келтірілген. Сонымен қатар қазірг і таңдағы Қазақстан Республикасының банк секторындағы несиелік портфельдің сапасы және несиелеу субъектілер і бойынша несие саясатының өзгеруінің негізг і басымдықтары көрсетілген. Несие саясаты мен несиелік портфельдердің сапасын жетілдірудің бағыттары және ондағы мәселелерд і шешу жолдары ұсынылды.  Басқарудың тиімд і элементтерінің бірі: несие саясаты мен оның жақсы дамуы, яғни несиелік портфельд і сапалы басқару мәселелер і ерекше маңызға ие. Осыған байланысты Қазақстанның екінш і деңгейдег і банктерінің несиелік портфельдерінің сапасын анықтау қажеттіліг і туындады.  В статье рассмотрено состояние  кредитования банками второго уровня банковского сектора, а также вопросы управления качеством кредитного портфеля. Проанализировано состояние изменения кредитной политики в настоящее время на основе управления качества кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана. В анализе приведены данные Национального банка Казахстана по  управлению качеством кредитного портфеля. А также указано нынешнее состояние качества кредитного портфеля Республики Казахстан и основные приоритеты изменения кредитной политики по субъектам кредитования в банковском секторе. Предложены пути решения  проблем и направления совершенствования кредитной политики и  качества кредитных портфелей. Одним из элементов эффективного управления является кредитная политика, в том числе  управление качеством кредитного портфеля. В связи с чем возникает необходимость в определении качества кредитных портфелей банков второго уровня Казахстана. 

Литература

1 Банк ісі: оқулық / У.М. Искаковтың жетекшілігімен // Экономика. – Алматы, 2013. – 557 б.
2 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі // Банк секторының 2013, 2014, 2015 жылдардағы жағдайы.
3 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі // «Несие нарығының жағдайы және өлшемдерінің болжамы» екінші деңгейдегі банктерге зерттеу жүргізу, 2015 жылғы қазан.
4 «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» 2015 жылғы 30 қараша Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.
Как цитировать
ASSILOVA, A. S.; BERSTEMBAEVA, R. K.; AJMURZINA, B. T.. Қазақстандық банктердің несиелік портфельдерінің сапасын талдау. Анализ качества кредитных портфелей казахстанских банков. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1, july 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1182>. Дата доступа: 17 may 2021

Ключевые слова

Несиелік портфель; проблемалық несиелер; тәуелсіз бағалау компаниясы; несиелік портфельдің сапасы; несиелік тәуекел деңгейі. Кредитный портфель; проблемные кредиты; компания по независимой оценке; качество кредитного портфеля; уровень кредитного риска.