Гендерный аспект менеджмента и предпринимательства в Республике Казахстан.Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің және менеджменттің гендерлік аспектісі.

  • A. V. Lipovka. НОУ Алматы Менеджмент Университет

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема комплексного изу­ чения гендерных аспектов менеджмента специалистами в области науки управления. Раскрывается тесная взаимосвязь между менедж­ментом и предпринимательством и актуальность их совместного изу­ чения в разрезе гендеров. Основной целью работы является обос­ нование исследования эффективности управления представителей двух гендеров в казахстанских компаниях. В статье обобщен новый материал по исследуемой теме: приведен сравнительный анализ вы­ полнения управленческих функций, связующих процессов и лидерс­ кого компонента между мужчинами и женщинами-менеджерами. В заключении даны рекомендации прикладного характера о привлече­ нии мужчин и женщин на позиции, в основе успеха которых лежат конкретные менеджерские функции и процессы.Берілген мақалада ғылыми басқару саласындағы менеджмент ма­ мандарының гендерлік аспектілеріне кешенді меңгерілуінің қажетті­ лігі қарастырылған. Менеджмент пен кәсіпкерлік арасындағы тығыз байланыс айшықталып, олардың гендер саласында біріктіріліп оқыту өзектілігін анықтайды. Жұмыстың негізгі мақсаты Қазақстандық ком­ паниялардағы екі гендер мүшелерін басқару тиімділігін зерттеудегі дәлелдер болып табылады. Мақалада зерттеліп жатқан тақырыптағы жаңа материал қалыптастырылған: әйел және ер менеджерлердің ли­ дерлік компоненттер үрдісін байланыстыратын басқару қызметін ат­ қарудағы салыстырмалы анализдер келтірілген. Қорытындыда, ерлер мен әйелдерді қызметке тартуда жетістікке жеткізетін, нақты менед­ жерлік қызмет пен үрдістерге негізделген қолданбалы сипаттамалар жөнінде нұсқаулар берілген.

Литература

1 Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы от 25.11.2005 года. – №1677. – 76 с.
2 Ибрагимова Л. Более трети казахстанского ВВП создают женщины.27.02.2015. Литер. Официальный сайт Президента
Республики Казахстан. http://www.akorda.kz/ru/osnovnie-napravleniya-nacionalnoi-komissii/uchastie-zhenshin/komissiyapo-delam-zhenshchin-info/page_219697_bolee-treti-kazakhstanskogo-vvp-sozdayut-zhenshchiny
- 08.11.2015.
3 Участие женщин в МСБ и крупном бизнесе. По данным Фонда «Даму» Официальный сайт Президента РК. http://
www.akorda.kz/ru/osnovnie-napravleniya-nacionalnoi-komissii/uchastie-zhenshin - 08.11.2015
4 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: [Учебник]: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. – 3-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2012. – 672c.
5 Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31.01.2006 года (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 08.06.2015 г.) http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30044096#sub_id=10000 – 08.11.2005.
6 Mintsberg Kh. Ze neitche of menedzherial vork. - Niu Jork: Harper and Rou, 1973 – 102 p.
Как цитировать
LIPOVKA., A. V.. Гендерный аспект менеджмента и предпринимательства в Республике Казахстан.Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің және менеджменттің гендерлік аспектісі.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1, july 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1168>. Дата доступа: 22 mar. 2023

Ключевые слова

гендер; мужчины-менеджеры; женщины-ме­неджеры; предпринимательство; функции менеджмента; связующие процессы; лидерство; эффективность. гендер; ер-менеджерлер; әйел-менеджерлер; кә­сіпкерлік; менеджмент қызметі; байланыстырушы үрдістер; билік; тиімділік.