Роль внутреннего аудита в корпоративном управлениии. Корпоративтік басқарудағы ішкі аудиттің рөлі.

  • K. Akimbaeva. Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • G. Zhunisova. Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • A. A. Isaeva. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Авторами рассмотрены роль и значение внутреннего аудита в корпоративном управлении. Корпоративные отношения возродились в Казахстане сравнительно недавно. У нас еще не накоплен собствен­ ный опыт руководства акционерными обществами, решения проблем, связанных с различиями интересов собственников и менеджеров, ми­ норитарных и мажоритарных акционеров, защитой прав и собствен­ ности акционеров в целом. Можно, конечно, воспользоваться чужим опытом, просто копи­ руя подходы и положения, которые нам предлагают рекомендации мирового сообщества по корпоративному управлению. Однако при всех тех сходствах, которые диктует акционерная форма собствен­ ности компаниям во всем мире, есть и существенные различия, кото­ рые необходимо учитывать. В данной статье подробно раскрывается этот вопрос с учетом последних изменений в экономике.Корпоративтік қарым қатынастар Қазақстанда жаңадан дамып келе жатыр. Бізде акционерлік қоғамдарды басқару, меншік иелері­ нің қызығушылықтарын әртүрлілігімен байланысты туындайтын мә­ селелерді шешу тәжірибесі қалыптаспаған. Әрине басқа дамыған елдердің тәжірибесін қолдануға болады, де­ генмен маңызды да айырмашылықтардың бар екенін де ескерген жөн. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) корпоративтік құрылғылардың түрлі компоненттері арасындағы құ­ қықтары мен міндеттерін бөлу ретінде корпоративтік басқаруды,бас­ қару қағидалары мен шешім қабылдау ережелері мен рәсімдерін айқындайды. Осыған байланысты, корпорацияның мақсаттары мен міндеттерін анықтау жүйесі, міндеттері мен қадағалау орындау іске асыру қажеттілігі анықталады. Қазіргі таңдағы дағдарыстық жағдайда корпоративтік басқару­ ға үлкен көңіл бөлінуде. Ал корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыруда ішкі аудиттің алатын орны ерекше. Ішкі аудиттің көмегі­ мен компанияны басқару қызметінің жұмысын бағалап қана қоймай, оның жетілдірілуіне ықпал жасауға болады.

Литература

1 Сонин А. М. Зачем компании нужен внутренний аудит? // Управление компанией. ‒ 2004. ‒ № 10. ‒ С. 51-54.
2 Кочкина Н.В. Услуги корпортаивного управления в форме организации контрольной структуры // Экономика и управление
в сфере услуг. – 2009.
3 Грищенко О.В. Роль внутреннего аудита // Вестник Таганрокского интитута управления и экономики. – №1. – 2009.
Как цитировать
AKIMBAEVA., K.; ZHUNISOVA., G.; ISAEVA., A. A.. Роль внутреннего аудита в корпоративном управлениии. Корпоративтік басқарудағы ішкі аудиттің рөлі.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 113, n. 1, july 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1156>. Дата доступа: 17 may 2021

Ключевые слова

корпоративное управление; акционер; ин­ вестор; корпоративтік басқару; акционер; инвестор;