Вузовское экономическое образование: бакалавриат, магистратура, доктарантура. Жоғары оқу орнындағы экономикалық білім: бакалавриат, магистратура, докторантура

Authors

  • Y. B. Zhatkanabyev KazNU
        64 49

Keywords:

экономическое образование, бакалавриат, магистратура, докторантура, основной (рабочий) учебный план, элективные модули. экономикалық білім, негізгі (жұмыс) оқу жоспары, элективті модульдар.

Abstract

Автор статьи исследует специфику современного экономического образования в вузах. Экономическое образование имеет такое же важное значение, как и любое техническое
или естественнонаучное образование для практики современного  общественного производства. От его качества зависят не просто финансовые, производственные и иные возможности предприятий
и учреждений, но и направления развития науки, техники, культуры и, в конце концов, менталитета людей и страны в целом. В статье рассматриваются целесообразности перехода от классического советского образования к временной  американской системе, отражены положительные аспекты новой системы, а также возникшие в процессе перехода недостатки. Автором предлагаются определенные подходы к преподаванию экономических дисциплин в магистратуре, докторантуре и показываются сложности
для обучающих и обучаемых, обосновывается необходимость быстрее внедрять наработанный опыт и методику преподавания ведущих вузов развитых стран применительно к нашей стране.

Экономикалық білім де заманауи қоғамдық өндіріс тәжірибесі үшін кез келген техникалық немесе
жаратылысты- ғылыми білім тәрізді маңызды мағынаға ие. Кәсіпорындар мен мекемелердің қаржылық, өндірістік және басқа да мүмкіндіктері ғана емес, бәрінен бұрын ғылымды, техниканы, мәдениетті дамыту бағыттары, сонымен қатар адамдар  және
тұтас ел менталитеті экономикалық білімнің сапасына тәуелді. Осыған байланысты мақалада  классикалық кеңестік білімнен заманауи америкалық білімге  өтудің орындылығы қарастырылады.
Мақалада жаңа жүйенің оңды жақтары, сондай- ақ өту процесінде туындаған кемшіліктері бейнеленген. Бұл мақаланың барынша маңызды сәті ретінде
бакалаврлар, магистранттар және докторанттарды оқыту процесінің бірдейлігіне жол бермеу жолдары айтылады. Мақалада  бұл білімнің түрлі деңгейлері және көптеген әдістермен шешу қажеттігі баса көрсетіледі. Автормен
магистратурада, докторантурада экономикалық пәндерді оқытудың нақты  жолдары ұсынылады және оқытушылар мен білім алушылар үшін күрделі екендігін көрсетеді.  Мақалада біздің елімізде қолдануға болатын дамыған елдердің жетекші жоғары оқу орындарының
ысылып қалыптасқан оқытудың тәжірибесі мен әдістемесін тездетіп енгізу ұсынылады. 

Downloads