Еуразиялық Экономикалық Одаққа кіретін елдердің қор нарықтарының даму ерекшеліктері. Особенности развития фондовых рынков стран входящих в Евразийский Экономический Союз

  • Sh. M. Seidalliyev

Аннотация

Кез келген экономикалық одақ даму барысында түрлі интегра-
циялық кезеңдерден өте бастайды. Еуразиялық Экономикалық Одақ- тың құрылғанына тек бір жыл болғанымен, алдыңғы жылдарда қандай салада қандай өзгерістер болатындығы жоспарланған. 2025 жылға қарай ЕАЭО ортақ қаржылық нарығының пайда болуы туралы келі- сімдер жасалынды. ЕАЭО мүше елдері (Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь, Армения) экономикалық даму жағынан бір-бірінен ерекше- ленетін мемлекеттер. Тиісінше, бұл бес елге ортақ қаржы нарығын құру үшін көптеген мәселелерді шешіп, әр тараптың мүдделерін ескеретін алғышарттарды дайындау қажет. Осыған байланысты бұл мақалада жалпы әр елдің экономикалық дамуы, бағалы қағаздар нарығының әлеуеті және заңнамалық ерекшеліктері туралы ақпарат талданған. Әзірше одаққа бес мемлекет кірген, дегенмен, болашақта олардың са- ны өсуі мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта әр елдің қаржы нарығын толықтай талдау қажеттілігі туып отыр. Мақалада ЕАЭО елдерінің қор нарықтарына сипаттама берілген және бағалы қағаздар нарығын рет- тейтін заңдарға талдау жасалынған. Талданған ерекшеліктерді ескере отырып, ортақ қаржы нарығын, соның ішінде қор нарығын құрудың артықшылықтары мен кедергілерін анықтауға болады. Любой экономический союз во время развития проходит че- рез разные интеграционные стадии. Евразийскому Экономическому Союзу всего год, но уже запланированы изменения, которые ожидаются в будущем. К 2025 году принято решение создать единый финансовый рынок ЕАЭС. Страны ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь, Армения) отличаются степенью своего экономического развития. Соответственно, для создания единого финансового рынка этим пяти государствам нужно решить многие задачи, а также подготовить предпосылки, которые учитывают интересы каждых сторон. Связи с этим в статье проанализирована информация об экономическом развитии, потенциале рынка ценных бумаг и законодательных особенностях каждой страны. На данный момент в союз входят пять стран, но в будущем их число может вырасти. Поэтому сейчас рождается необходимость полного анализа финансового рынка каждого государства. В статье дано описание фондовым рынкам стран ЕАЭС и рассмотрены законы, которые регулируют рынок ценных бумаг. Учитывая проанализированные особенности, можно определить преимущества и препятствия к созданию единого финансового рынка, в том числе и фондового рынка.

Литература

1 Борисова Е.И. Анализ развития фондовых рынков в странах ЕАЭС. http://www.eurasia.pro/index.php/2012- 12-14-02-27-15/31-analiz-razvitiya-fondovykh-rynkov-v-stranakh-eaes. Дата обращения: 04.05.2015
2. Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг НБ РК. Текущее состояние рынка ценных бумаг Республи- ки Казахстан по состоянию на 1 января 2015 года. www.afn.kz/attachments/119/283/publish283-1106184.pdf. Дата обращения: 24.10.2015
3 Кудрявцева Т. Фондовый рынок Кыргызстана составляет $470-950 миллионов. http://www.24kg.org/ekonomika/7784/. Дата обращения: 26.10.2015
4 Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг». http://www.kenesh.kg/Articles/2335/Zakon_Kyrgyzskoj_ Respubliki_O_rynke_cennyx_bumag.aspx Дата обращения: 26.10.2015
Как цитировать
SEIDALLIYEV, Sh. M.. Еуразиялық Экономикалық Одаққа кіретін елдердің қор нарықтарының даму ерекшеліктері. Особенности развития фондовых рынков стран входящих в Евразийский Экономический Союз. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 112, n. 6, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1145>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

Еуразиялық Экономикалық Одақ; қор нарығы; бағалы қағаздар; қаржы жүйесі; қаржылық интеграция Евразийский Экономический Союз; фондовый рынок; ценные бумаги; финансовая система; финансовая интеграция