Еуразиялық экономикалық интеграцияның тиімділігін арттырудағы инвестицияның рөлі. Роль инвестиций в повышении эффективности Евразийской экономической интеграции

  • G. I. Supugaliyeva

Аннотация

Интеграциялық үрдістер – экономиканың қазіргі дамуында орын
алуы заңдылық болып табылады, ол тарихи қалыптасқан объективті үр- дістерге негізделеді. Интеграциялық үрдістер елдің экономикасының ішкі дамуымен қатар сыртқы экономикасына да тән. Экономикалық ин- теграция әлемдік экономиканың жаһандану үрдісінің ядросы болып табы- лады. Экономикалық интеграция өзінің дамуында бірнеше кезеңдерден өтті, ол қарапайым формадан екінші күрделі формаға айналады. Қазіргі уақытта елді индустриалды-инновациялық дамытудың оңтайлы үлгісін із- дестіру үдерісі жалғасуда, бұл белгілі бір дәрежеде стратегиялық мақсат- ты – әлемнің елу бәсекеге қабілетті елінің қатарына кірумен байланысты. Ел экономикасын дамытудың индустриалды-инновациялық үлгісіне өту қажеттігі инвестициялық саясаттың тиімділігі мәселесін өзектендіреді. Оны іске асырудың негізгі бағыты инвестицияларды тарту саласындағы заңнаманы жетілдіру, мемлекеттік инвестициялау жүйесін қайта құру, инвестициялық нарықты дамыту, мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту және мемлекеттік кәсіпорындардағы шаруашылық жүргізудің ұйымдық нысандарын жетілдіру болып табылады. Аталған бағыттарды іске асыру елдің инвестициялық түсімдерін арттыруға мүмкіндік береді, ол кәсіпорындардың өндірістік-технологиялық базасын жаңғыртуға, өн- дірістік үдерістердің тиімділігін арттыруға және өнеркәсіптік өндірістің өсуін қамтамасыз етуге ықпал етеді. В настоящее время продолжается поиск эффективного модуля ин- дустриально-инновационного развития страны, что связано со страте- гической целью вхождения Республики Казахстан в число 30 наиболее конкурентоспособных стран в мире. Для развития экономики страны и необходимости перехода к индустриально-инновационному модулю ак- туальны проблемы эффективной инвестиционой политики предрприя- тий. Основное направление реализации – мотивация привлечения ин- вестиций, совершенствование законодательства в сфере привлечения инвестиций, перестройка государственной инвестиционной системы, развитие инвестиционного рынка, развитие государственно-частного партнерства и совершенствования коллективных форм хозяйственно- го ведения на государственных предприятиях. Реализация данных направлений будет способствовать повышению инвестиционного дохода, улучшению производственно-технологической базы предприятия, повышению эффективности производственных процессов и обеспечению роста промышленных производств. Для целенаправленного инновационного развития Республики Казахстан приняты некоторые программы и проекты. В Казахстане правильно организовать инвестиционную политику на предприятиях можно путем повышения эффективности их деятельности и снижения уровня безопасности на производстве.

Литература

1 Назарбаев Н.А. От идеи Евразийского союза - к новым перспективам евразийской интеграции. Электронный ре- сурс: akorda.kz
2 Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред А.А. Дынкина // ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008.
3 Мировая экономика: учебник / под ред. И.П. николаевой. – М.: Проспект, 2010. – 240 с.
4 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана // Ernst &Young, 2014.
5 Комитет Республики Казахстан по статистике, 2015.
Как цитировать
SUPUGALIYEVA, G. I.. Еуразиялық экономикалық интеграцияның тиімділігін арттырудағы инвестицияның рөлі. Роль инвестиций в повышении эффективности Евразийской экономической интеграции. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 112, n. 6, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1144>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

интеграция; Еуразиялық одақ; инвестиция; инвестициялық жоба; инвестициялық тартымдылық; тікелей инвестициялар интеграция; Евразииский союз; инвестиция; инвестиционный проект; инвестиционный привлекательность; прямые инвестиций