Формирование стратегических решений на основе конкурент­ного анализа. Бәсекелік талдау негізінде стратегиялық шешімдердің қалыптасуы

  • Z. B. Akhmetova Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • N. B. Shurenov Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • M. A. Yagudina Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Современное состояние потребительского рынка характеризуется увеличением объемов деятельности и повышением требований потребителей к качеству продукции и услуг, а также высокой скоростью изменения потребительских предпочтений и ситуации в целом. Чтобы адекватно реагировать на изменения и сохранять конкурентоспособность, предприятия должны обладать эффективной и качественной системой менеджмента и маркетинга. В настоящее время на казахстанском парфюмерно-косметическом рынке происходит уход от торговли на открытых рынках, где продавалась преимущественно продукция масмаркета. Это свидетельствует о переходе на более цивилизованный уровень розничных продаж, близкий к европейскому. В связи с этим в данной работе рассматриваются текущая ситуация на рынке, проблемы и предлагаются пути решения. Тұтыну нарығының қазіргі жағдайы қызмет көлемінің ұлғаюымен және өнім мен қызметке тұтынушылар талаптарының жоғарлауымен, сонымен қатар жалпы жағдай және тұтынушылар қалаулары өзгері- сінің жоғары жылдамыдығымен сипатталады. Өзгерістерге сәйке- сінше әсер ету мен бәсекеге қабілеттілікті сақтау үшін кәсіпорын- дарда сапалы да тиімді менеджмент және маркетинг жүйесі болу керек. Қазіргі уақытта Қазақстанның парфюмериялық-косметикалық нарығы масс-маркет өнімдері басым сатылатын ашық нарық сауда- сынан кетуде. Бұл бөлшек сауданың еуропалыққа жақын өркениетті деңгейге көшуінің дәлелі. Осыған байланысты аталған жұмыста на- рықтағы ағымдағы жағдай, мәселелері және оларды шешу жолдары келтіріледі.

Литература

1 Портер М. Конкуренция. – СПб.: Вильямс, 2013. – 496 с.
2 www.stat.gov.kz
Как цитировать
AKHMETOVA, Z. B.; SHURENOV, N. B.; YAGUDINA, M. A.. Формирование стратегических решений на основе конкурент­ного анализа. Бәсекелік талдау негізінде стратегиялық шешімдердің қалыптасуы. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 112, n. 6, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1123>. Дата доступа: 22 apr. 2021

Ключевые слова

конкурентный анализ; потребительский рынок; стратегические решения; парфюмерно-косметическая сеть бәсекелік талдау; тұтынушылық нарық; стратегиялық шешімдер; парфюмериялық-косметикалық желі