Eurasian Economic Union as a regional security and sovereignty strengthening factor

  • Zh.Y. Aubakirova Al-Farabi Kazakh National University
  • A.B. Aytbembetova
  • M.M Bigabatova

Аннотация

Eurasian Economic Union is a factor in the formation of the final stage of economic integration and strengthening of global and regional security. EAEU does not only generate an interest for cooperation experience from the neighboring countries, but it also encourages the integration processes within the framework of the Common Economic Space, which brings na-tional economies together into a single market and ensures the sovereignty and regional security of the Eurasian continent.

Литература

Poslanie Prezidenta RK N. Nazarbaeva narodu Kazakhstana «Strategiya «Kazakhstan-2050»: noviy politicheskiy kurs sos-toyavshegosya gosudarstva». // Internet resurs: akorda.kz

2 Evraziyskiy ekonomicheskiy soyuz. Voprosy i otvety. Sifryifacty. // Internet resurs: http://www.eurasiancommission.org/ru/ Documents/eaes_voprosy_otvety.pdf

3 MuntiyanV.I. OroliimesteUkrainyvevraziyskoiekonoicheskoiintegrasiyi.// Internet resurs: http://www.m-economy.ru/art. php?nArtId=4624

4 Berentayev K.B. EkonomikaKazakhstanaivyzovy XXI veka.// Sborniknauchnyhtrudov. Podobsh. Red. B. Sultanova. – Almaty:KISIpriPrezidente RК, 2013. – S. 244

5 ����������KoshanovA.� ��K.� �������������������������������������������������������������Sozdaniyetamozhennogosoyuzaedinogoekonomicheskogoprostranstva� –�� �������������������������������vazhniyfactormobilizaciyiIuvel-echeniyaekonomicheskiypotensialovstranuchastnis // ObshestvoiEkonomika. – 2012. – №2. Internet resurs: http://www.e-cis.info/ news.php?id=3502

6 Integraciya: plyusyiminusyotkrytiyagranicTamozhennogosoyuza. Internet resurs:: http://www.success.kz/archive/2011/83-integraciya-plyusy-i-minusy-otkrytiya-granic-tamozhennogo-soyuza.html
7 V chemvygodaamozhennogosoyuzadlyarossiyan? Internet resurs: http://nm2000.kz/news/2011-07-07-43128

8 GlinkinaS.P. Evraziyskiyintegrasionniyproekt: effectyiproblemyrealizaciyi. Nauchniydoklad.Internet resurs: http://inecon. org/docs/Glinkina_paper_2013.pdf
9 Internet resurs: irp-rspp.ru›index.php?id=203
10 Internet resurs: tsouz.ru›news/Pages/11-04-13-4.aspx
Как цитировать
AUBAKIROVA, Zh.Y.; AYTBEMBETOVA, A.B.; BIGABATOVA, M.M. Eurasian Economic Union as a regional security and sovereignty strengthening factor. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 112, n. 6, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1121>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

globalization, regionalization; Eurasian integration; trans-national capital; national sovereignty; Customs Union; Eurasian Union; common economic space.