Ұйым тұрақтылығына әсер етуші фактор ретінде тәуекелді талдау. Анализ рисков как фактор, влияющий на стабильность организации

  • Zh Oralbaeva
  • A Beisenbayeva

Аннотация

Кәсіпкерлік қызметтің кез-келген түрін жүзеге асыру әртүрлі тәуекелдермен тығыз байланысты болатыны белгілі. Экономикалық тұрғыдан алып қарағанда тәуекел – бұл «жоғалту қауіпі», «жоғалту ықтималдылығы» деп түсіндіріледі. Сондықтан да күнделікті өмірде тәуекелді әртүрлі материалдық және моральдық шығындардың пайда болуына әкелетін кейбір қолайсыз жағдайлардың пайда болу ықтималдылығы деп қарастыруға болады.

Ұйымның қызметіне әсер ететін тәуекелдік факторы нарықтық экономикада үдей түседі. Тәуекел қандайда бір жағымсыз жағдайдың болу мүмкіндігін көрсетеді. Тәуекел ұғымы ұйым ресурстарының бір бөлігін жоғалту ықтималдығын, қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыстардың толық алынбауын немесе қосымша шығындардың пайда болуын білдіреді. Кәсіпкерлік тәуекелдің жағымды деңгейдегі және мақсатты шешімдер қабылдаған кезде белгілі бір жоғалтуларға апару ықтималдығын білумен шектеліп қоймай, сонымен қатар ол жоғалтулар сол немесе басқа деңгейден аспау ықтималдығын да қарастыруы керек.

Любой вид предпринимательской деятельность связан с разными видами риска. С экономической точки зрения риск объясняется как «опасность потери», «вероятность потери». Поэтому в повседневной жизни риск связан с неблагоприятными событиями, которые приво-дят к моральным и материальным расходам.

Фактор риска, влияющий на деятельности предприятия, нарас-тает в условиях рыночной экономики. Риск показывает вероятность какого-либо неблагоприятного состояния. Понятие риска также означает вероятность потери одной части ресурсов предприятия в процессе осуществления деятельности, неполное получение дохода или появление дополнительных расходов. В предпринимательской деятельности в принятии решения риск не только определяет уро-вень вероятности потери, а также вероятность не превышения тех или иных уровней.

Литература

1 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Метoдика финансoвoгo анализа. – М.: ИНФРА-М., 2005. – 176 с.

2 Дюсембаев К.Ш., Төлегенoв Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. «Кәсiпoрынның қаржылық жағдайын талдау». – Алматы: «Экoнoмика», 2001.

3 Джаншанло Р.Е. Финансовый анализ: учеб. пособие. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. – 304 с.

4 Қожабеков С.С. Қаржылық талдау негіздері: оқу құралы. – Тараз: Тараз ун-ті, 2014. – 210 б.
Как цитировать
ORALBAEVA, Zh; BEISENBAYEVA, A. Ұйым тұрақтылығына әсер етуші фактор ретінде тәуекелді талдау. Анализ рисков как фактор, влияющий на стабильность организации. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 111, n. 5, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1092>. Дата доступа: 02 feb. 2023

Ключевые слова

тұрақтылық; тәуекел; талдау; қаржылық жағдай; қаржылық тұрақтылық. устойчивость; риск; анализ; финансовое состояние;­ финансовая устойчивость.