Оценка влияния различных факторов на систему управления проектными рисками на предприятиях малого и среднего бизнеса. Шағын және орта кәсіпорындарда жоба тәуекелдерін басқаруда әр түрлі факторлардың әсерін бағалау.

  • R. D. Doszhan

Аннотация

Управление рисками является очень важным элементом в деятельности малых и средних предприятий. Посткризисные условия и условия высокой конкуренции требуют эффективного управления рисками предприятия и рисками проектов внутри предприятия.
С помощью эмпирического метода было опрошено 82 представителя малого и среднего бизнеса, и собранные данные подверглись анализу. Был проведен анализ оценки регрессионных уравнений, от которых зависит наличие или отсутствие на предприятиях малого бизнеса систем управления рисками, а также то, как она меняет их поведение в отношении рисков.

Тәуекелді басқару шагын жэне орта бизнес кәсіпорындарына қызметтерін жүзеге асыруда өте маңызды болып табылады. Дағдарыстан кейінгі кезең мен бәсекелестіктің жогары шарттарында шагын жэне орта бизнес кәсіпорындарында тәуекелдерді басқару мен, кәсіпорын аясындагы жоба тәуекелдерін басқарудың тиімділігі аса жогары болып келеді. Мақалада эмпирикалық тәсілдің көмегімен шагын және орта бизнес өкілдеріне жататын 82 кәсіпорыннан сауалнама алынып, талдау жасалынды. Шагын жэне орта кәсіпкерлік аясында тәуекелді басқару жүйесінің бар немесе жоқтыгын анықтау мақсатында және және оның тәуекелге қатысты мінез қүлқы қаншалықты өзгеретінін байқау үшін регрессиялық теңдеудің талдауы жүзеге асырылды.

Литература

1 Greene W.H. (2002) Econometric Analysis. New York University. Pearson Education, Inc. Pp.7-40.

2 A.Bryman, E.Bell., Business Research methods, 3rd Edition, Oxford University press, 2011,p. 10-38

3 CronbachL.J. (1951) Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests //Psychometrika, Vol. 16, No.3, pp. 297-334.

4 Nuimally J.C. (1978) Psychometric Theory. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

5 Cortina J.M. (1993) What is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications // Journal of Applied Psychology, No.78, pp.98-104.
Как цитировать
DOSZHAN, R. D.. Оценка влияния различных факторов на систему управления проектными рисками на предприятиях малого и среднего бизнеса. Шағын және орта кәсіпорындарда жоба тәуекелдерін басқаруда әр түрлі факторлардың әсерін бағалау.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1074>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

малый и средний бизнес; система управления рисками; проектные риски; эмпирический метод иссследования. шағын және орта бизнес; тәуекелді басқарудың жүйесі; жобалар тәуекелі; зерттеудің эмпирикалық әдісі.