Инновациялық даму шарттарында қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау. Регулирование, управление и надзор финансового рынка в условиях инновационного развития

  • M. Zh. Daribayeva

Аннотация

Мақалада қаржы ресурстарын басқаруда мемлекеттің бюджет табыстарын сенімді жэне тұрақты нормативтік негізде қалыптастыруы және қаржы нарығының құрамдас бөліктерінің өзара байланыстары мен олардың арасындағы қатынастарды реттеу мен қадағалау, сонымен қатар басқару мәселелері қарастырылған. Республика экономикасының қаржы-экономикалық баланстан болуынан қаржы нарығын реттеу мен қадағалаудың мәні өте жоғары. Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалауға бағытталған қызмет осы саладағы қоғамдық қатынастарды реттейді және Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттыру мен қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына жол бермеу жөнінде жағдайлар жасауға бағытталған. Бұл ретте мақалада қаржы нарығының негізгі мәселелері, оларды шешу жолдары мен жетілдіру бойынша жаңа усыныстар жасалған.

В статье рассматривается роль государства в управлении финансовыми ресурсами, а также роль государственных органов в формировании доходов бюджета на основе надежных нормативных документов, управление, регулирование и надзор над финансовым рынком Республики Казахстан. Государственное регулирование и надзор над финансовым рынком и финансовыми организациями необходимо для поддержания стабильности в финансовой системе Республики Казахстан, в том числе для поддержки потребителей финансовых ресурсов и обеспечение их правовую защиту. В связи с этим в статье рассмотрены основные проблемы в финансовом рынке, пути их решения и предложены рекомендации по совершенствованию финансового рынка Республики Казахстан.

Литература

1 Мырзалиев Б.С., Шеденов Ө.Қ. Мемлекеттік қаржьшық басқару. - Түркістан, 2013 - 3 б.

2 Қазақстан Республикасының «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жэне қадаталау туралы» 2003 жыл 4 шілде N 474 Заңы,- 1 бап, 3 тармақ.

3 Типовая презентация Президента KASE Дамитова K.K. на 01 января 2013 года, www.kase.kz - http://www.kase.kz/ files/presentations/ru/13_01_01 _KASE_m.pdf

4 Қазақстан Республикасы ¥лттық банкінің инфляцията шолуы. 2013 жьшты 4 тоқсан. http://www.nationalbank.kz/ cont/publish315140_10100.pdf- 7 б.

5 Қазақстан Республикасы ¥лттық банкінің №29 баспасөз релизі http://www.nationalbank.kz/cont/piiblish816014_8602. pdf - 1 б.

6 Статистический ежегодник. «Казахстан в 2013 году- предварительные данные». - Астана, 2014.-С.6 - http:// stat.kz/publishing/20131/%D0%9F%Dl%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%Dl%80%D0%B8%Dl%82%D0%B 5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20 %D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf

7 Өтебаев Б.С, Мемлекеттік бюджет: Оқулық. - Алматы:Экономика. 2006ж
Как цитировать
DARIBAYEVA, M. Zh.. Инновациялық даму шарттарында қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау. Регулирование, управление и надзор финансового рынка в условиях инновационного развития. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1071>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

қаржы нарығы; қаржы жүйесі; қаржы ресурстары; мемлекеттік қаржы; қаржы нарығын реттеу; қадағалау; басқару. финансовый рынок; финансовая система; финансовые ресурсы; государственные финансы; регулирование; надзор; управление финансового рынка.