Ұйымның ішкі аудиторлық қызметін инновациялық дамыту жолдары. Инновационный путь развития внутреннего аудита предприятия

  • A. M. Zhienbekova
  • A. Z. Arystambaeva
  • Zh. K. Kupenova

Аннотация

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол», бұл - ел дамуының жаңа кезеңінің бастауы екенін айтты. Бұл тек дағдарысты еңсеру бағдарламасы ғана емес. Бұл - біздің ортақ мақсатымыз - Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына енуін қамтамасыз ете отырып, бұрынғыдан да күшейе түсуіміздің, топтасуымыздың және Мәңгілік Ел идеясын іске асыруымыздың тарихи мүмкіндігі. Елбасы Жолдауында Қазақстандағы саяси-экономикалық, әлеуметтік жаңартулар жалғасын табатынын айқындай түсті. Осыған сәйкес, экономикалық даму жолында инновациялық даму бір бағыты болып табылады [1]: біріншіден, экономикалық кризистің жойылуына, екіншіден, экономиканың ұзақ мерзімді өсуін тұрақты қамсыздандырудың негізгі әдісі болып табылады. Бүгінгі таңда инновациялық фактордың басқару мәселесі даму механизмін ынталандыру, яғни, бухгалтерлік есептің, аудиттің және тексерудің жүйесін жақсарту арқылы оларды бейімдеу бүгінгі күннің талаптарына сәйкес өзектілігі болып табылады.

В настоящее время поставленная Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаева задача в послании «Нурлы жол - путь в будещее» вхождения страны в число 30 самых развитых стран требует большого количества преобразований многих субъектов экономических отношений[1 ]. Среди этих преобразований предпочтение отдаётся интенсивным, т.е. использование более эффективных методов производства. В этой связи инновационный путь развития является наиболее приемлемым, как основной метод, во-первых, преодоления экономического кризиса; во-вторых, обеспечения стабильного долгосрочного роста экономики. На сегодняшний день проблема управления инновационного фактора как стимулирующего механизма развития через улучшение систем бухгалтерского учёта, аудита и контроля путем их адаптации к требованиям сегодняшнего дня приобретает все большую и большую актуальность.

Литература

1 http://www.akorda.kz/ni/page/page_218338_poslanie-glavy-gosudarstva-narodu-Kazakhstana.

2 КеулімжаевҚ.К. Қаржылық есеп. - Алматы 2001.

3 Абленов Д.О. Аудит негіздері: оқулық. - Алматы: Экономика 2005.

4 Әтмырзаев А.А. Укашев Б.Е. Аудит теориясы Алматы, 2000.
Как цитировать
ZHIENBEKOVA, A. M.; ARYSTAMBAEVA, A. Z.; KUPENOVA, Zh. K.. Ұйымның ішкі аудиторлық қызметін инновациялық дамыту жолдары. Инновационный путь развития внутреннего аудита предприятия. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1066>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

ішкі аудит; тексеру; басқару есебі; талдау. внутренний аудит; проверка; управленческий учет; анализ.