Анализ расчетно-кассовых операций в банковской системе Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі есептік-кассалық операцияларды талдау

  • G Sansyzbayeva
  • S Iskendirova

Аннотация

Действующие в настоящее время в Казахстане национальные платежные системы, оператором которых является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ка­ захстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка РК», – это Межбанковская система переводов денег и Система меж­ банковского клиринга. Они характеризуются наличием значительной и полной правовой базы, высокой степени безопасности и надежнос­ ти используемых информационных решений. Проведенный в статье анализ расчетно-кассового процесса позволяет определить динами­ ку обслуживания разных категорий клиентов коммерческих банков, а также определить роль платежных систем в общем объеме проводи­ мых банковской системой безналичных расчетов в Казахстане.
Қазақстанда бүгінгі таңда «ҚР Ұлттық Банкінің банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқы негізіндегі Республи­ калық мемлекеттік кәсіпорны операторы болып табылатын әрекетте­ гі ұлттық төлем жүйелері бұл Банкаралық ақша аудару жүйесі және банкаралық клиринг Жүйесі. Олар маңызды және толық құқықтық база, жоғары қауіпсіздік деңгейі және қолданылатын ақпараттық ше­ шімдердің сенімділігімен сипатталады. Мақалада жүргізілген есеп­ тік-кассалық үрдістің талдауы коммерциялық банктердің клиент­ терінің түрлі категорияларына қызмет көрсетудің қарқындылығын, сонымен қатар Қазақстанда банк жүйесі арқылы жүргізілетін қолма-қолcыз есеп айырысулардың жалпы көлеміндегі төлем жүйелерінің рөлін анықтауға мүмкіндік береді.

Литература

1 Закон­ Респуб­ли­ки­ Каза­хс­тан­ от 29 июня 1998 года­ № 237-I «О плате­жах­ и пере­во­дах­ денег­» www.nationalbank.kz

2 Демин­ В.С. и др. Авто­­ма­ти­зи­ро­ван­ные банковс­­кие систе­­мы. – М.: Мена­­теп-Информ­, 2001. – 325 с.
Как цитировать
SANSYZBAYEVA, G; ISKENDIROVA, S. Анализ расчетно-кассовых операций в банковской системе Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі есептік-кассалық операцияларды талдау. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 111, n. 5, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1060>. Дата доступа: 12 apr. 2021

Ключевые слова

экономика Казахстана; банковская система; расчетно-кассовые операции; безналичные расчеты; динамика. Қазақстан экономикасы; банк жүйесі; есептік-кас­ салық операциялар; қолма-қолcыз есеп айырысулар; динамика.