Маркетинг персонала как гарантия улучшения рекрутинга. Қызмет маркетингі рекрутингті жақсарту кепілдігі ретінде

  • A. V. Lipovka
  • A. T. Zakirova

Аннотация

В основе данной статьи лежит идея применения маркетинга персонала с целью удовлетворения потребностей рекрутинга. Маркетинг персонала набирает популярность среди компаний благодаря своему положительному влиянию на их развитие посредством решения ряда актуальных вопросов. Одним из таких вопросов является удовлетворение потребностей в привлечении кандидатов на вакантные должности. Работа также описывает сложные задачи, стоящие на пути организаций, применяющих маркетинг персонала, и дает определения HR6peHAy и бренду работодателя. Авторы статьи приводят отличительные черты работодателя, практикующего маркетинг персонала, и основные функции данного вида деятельности. Главной целью статьи является выявление преимуществ компаний, применяющих маркетинг персонала, в сравнении с их конкурентами, не использующими его в своей деятельности. Специфический характер осуществления ступеней процесса рекрутинга упомянутыми компаниями детально проанализирован в работе. В заключении сделаны выводы о позитивном влиянии маркетинга персонала на управление человеческими ресурсами посредством удовлетворения краткосрочных и долгосрочных потребностей рекрутинга.

Осы мақаланың негізінде рекрутинг қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында қызмет маркетингін қолдану идеясы жатыр. Компаниялар арасында қызмет маркетингін қолдану өзінің бірнеше өзекті сұрақтарға жағымды ықпалымен танымал болуда. Осындай бір сурак вакантты қызметке кандидатты тағайындау қажеттілігін қанағаттандырады. Қызмет маркетингін қолданатын ұйымдардың алдында күрделі мәселе жұмысын көрсетеді және жұмыс берішінің брендіне және HRбрендіне түсініктеме береді. Мақаланың авторлары қызмет маркетингін тәжірибелейтін жұмыс берушінің ерекшеліктерін және берілген түрдің негізгі функциясын қарастырады. Мақаланың басты мақсаты қызмет маркетингін қолданатын компаниялардың оны қол-данбайтын бәсекелес қомпанияларға қарағанда ерекшелігін көрсету. Компанияларда айтылып кеткен рекрутинг үдерісінің сатысы өзіне тән сипаты жұмыста талданған. Қорытындысында адам ресурстарын басқару қызмет маркетингінің рекрутингті қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қанағаттандырудың жағымды әсері бар екенін көрсетеді.

Литература

1 Chris van Mossevelde. Universum.How organizations invest in employer branding. http://universuniglobal.coni/articles/2015/03/how-organizations-invest-in-eniployer-branding/. 06.03.2015.

2 MansurovR.Ye. HR-brending.Kakpovysiteffektivnostpersonala. - Sankt-Peterburg. BKhV-Peterburg, 2011. -224s.

3 ZachemkompaniyamrabotatnadsvoimHRbrendom. HeadHunterKazakhstan. http://hh.kz/article/news-3516. 02.03.2015.

4 DesslerG.Human Resource Management.- 14th edition. - Harlow,Essex: Pearson, 2015,- 664p.

5 Employer Branding Research, Insights and Communication. Universum Global. http://universumglobal.com/rankings/world/student/2014/business/. 03.03.2015.

6 PremiyaHR-brand. О premii. http://kz.lirbrand.ru/2015/about/. 03.03.2015.
Как цитировать
LIPOVKA, A. V.; ZAKIROVA, A. T.. Маркетинг персонала как гарантия улучшения рекрутинга. Қызмет маркетингі рекрутингті жақсарту кепілдігі ретінде. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1059>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

маркетинг персонала (МП); рекрутинг; HR- бренд; бренд работодателя; стадии рекрутинга персонала; потребности рекрутинга. қызмет маркетингі (ҚМ); рекрутинг; HR-бренд; жұмыс берушінің бренді; қызмет рекрутингінің кезеңдері; рекрутингтің қажеттілігі.