Жаһандану жағдайында агроөнеркәсіп кешенін дамытудың экономикалық рөлі. Экономическая роль развития АПК в условиях глобализации.

  • Zh. Beisenbayev
  • T. Tabeev

Аннотация

Мақалада жаһандану жағдайында агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың экономикалық рөлі қарастырылған. Оның ішінде агроөнер-кәсіптік кешен дамуының отандық тәжірибелеріне және АӨК проблемаларына көңіл бөлінген. Аграрлық өндіріс қоғамдық капиталдың ұдайы өндірісінің жалпы жүйесі жэне осы жүйенің даму заңдарына сәйкес дамиды. Аграрлық өндіріс, көбінесе тұтыну заттарын өндіретін саладан, өндіріс құралдарын өндіретін салаға айналады. Сондықтан, бұл тек өндіріс саласы ғана емес, сонымен қатар турғындардың көп бөлігінің тіршілік ету ортасы. Агроөнеркәсіп бірлестіктерінің дамуы, бір жағынан өнеркәсіп-сауда фирмаларының ауылшаруашылығы өндірісіне енуімен, екінші жағынан ірі фермерлік капиталдың агроөнеркәсіп кешенінің ауылшаруашылығы емес салаларына кірігуімен негізделеді. Ал, ауылшаруашылығы өндірісінің деңгейі тікелей мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігі жағдайына эсер етеді. Жаһандану жағдайында азық-түлік қауіпсіздігі әлемдік мәселеге айналып отырғандықтан, бұл тақырыптың өзектілігі жоғары екендігі айқын.

Агропромышленный комплекс - крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. В статье рассмотрена экономическая роль развития агропромышленного комплекса в условиях глобализации. Особо уделяется внимание отечественному опыту развития агропромышленного комплекса и проблемам развития АПК Казахстана.

Литература

1 Тұраров Д.Р. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудағы шаруашылық инфрақұрылымының рөлі // ҚазЭУ хабаршысы. Экономика сериясы. - 2014. - №2. - 265-269 бб.

2 Бейсенбаев Ж.Т. Қазақстанда агробизнестің қалыптасуы мен дамуы// экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты. - Алматы, 2014. - 296.

3 Рахимжанова А. Состояние и проблемы развития АПК Казахстана//Аналитик,2013. -№3. -С.79-82
Как цитировать
BEISENBAYEV, Zh.; TABEEV, T.. Жаһандану жағдайында агроөнеркәсіп кешенін дамытудың экономикалық рөлі. Экономическая роль развития АПК в условиях глобализации.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1056>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

Агроөнеркәсіптік кешен; әлемдік агро- азық-түлік нарығы; диверсификация; агроөнеркәсіптік интеграция; азық-түлік қауіпсіздігі. Aгропромышленный комплекс; международный агро- продовольственный рынок; диверсификация; агропромышленная интеграция.