Қазіргі дағдарыс жағдайындағы экономикалық даму және кедейшілік. Экономическое развитие и бедность в современных условиях кризиса.

  • G. A. Sadykhanova
  • T. P. Tabeev
  • I. U. Kuliyev

Аннотация

Дағдарыс жағдайындағы экономикалық даму экономикалық өсу мен кірістердің бөліну сипатын өзаратығыз байланыста алып жүргенде ғана жүзеге асады. Ауқаттылардың асқына баюы мен кедейлердің кемсеңдеп кері кетуі арақатынасының тым үлғаюы келеңсіз қубылыс. Сондықтан, мемлекеттердегі кедейшілік мәселелері, ЖҮӨ-нің өсуіне кедейшіліктің әсері, кедейшілік деңгейін анықтау тәсілдері, минмималды жалақы мен өмір сүру минимумы түсініктерінің мәнін қарастыру маңызды. Қазақстанның әртараптандыру экономикалық саясатын жүзеге асыру кезеңіндегі экономикасының шынайы сипатын көрсететін факторлардың ішінде елеусіз қалмайтыны - әлеуметтік қамтылуы төмен түрғындардың түрмыс деңгейі болып табылады. Қазақстандағы кедейшілік жағдайы және оның халықаралық көрсеткіштермен салыстырмалы талдауы экономикалық дамуға септігін ти-гізетін күттірмес фактор ретінде айқындалғаны дүрыс. Қорытынды-сында 2014 жыл бойынша Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы нарықтық экономикаға тән халықтың кірістері бойынша жіктелуінің тереңдеуімен ерекшеленеді.Сонымен қатар төтенше жағдайлар орын алған кезеңде халықтың кейбір топтарының түрмыс деңгейінің оған дайын еместігі ескеріліп, үсыныстар берілген.

Экономическое развитие в условиях кризиса возможно лишь в тесной взаимосвязи с экономическим ростом с учетом разделения дохода. Отрицательным фактором является резкое увеличение различия между интенсивным обогащением влиятельных и стремительным ухудшением состояния бедных. Поэтому очень важно рассмотрение проблемы бедности в государстве, влияния уровня бедности на рост ВНП, выявления уровня бедности, значений минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Одним из факторов, характеризирующих экономику Казахстана в условиях диверсификации экономики, является уровень жизни социально-малообеспеченных слоев населения. Показатели сравнительного анализа состояния бедности в Казахстане выявили неожиданные противоречивые вопросы, которые могут оказать влияние на экономическое развитие. Особенности экономическо-социального развития Казахстана за
2014 год характеризуют, что углубленная классификация по доходам населения соответствует рыночной экономике. Также даны предложения, учитывающие, что в условиях чрезвычайных ситуаций показатель жизни некоторых слоев населения к ним не подготовлен.

Литература

1 Тодаро М.П. Экономическое развитие: учебник /Перевод с англ. под ред. Яковлева С.М., 1997/

2 Хасанова М., МоЖарова В. Черта бедности в РК: потребности и реалии. (Институт экономических исследований Министерства экономики и торговли РК. //Аль-Пари, октябрь, 2014. - С. 7-8.

3 http://mfonn.kz/kaz/article/2452292

4 www.stut.kz
Как цитировать
SADYKHANOVA, G. A.; TABEEV, T. P.; KULIYEV, I. U.. Қазіргі дағдарыс жағдайындағы экономикалық даму және кедейшілік. Экономическое развитие и бедность в современных условиях кризиса.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1055>. Дата доступа: 15 apr. 2021

Ключевые слова

нарықтық шаруашылық; ЖҰӨ (жалпы ұлттық өнім); кедейлік; абсолютті тәсіл; қатысты тәсіл; өндіріс ресурстары. рыночное хозяйство; ВНП (валовый национальный продукт); бедность; абсолютный подход; относительный подход; производственные ресурсы.