ҚР-да ислам банкинг өнімдерін қалыптастыру және дамыту мәселелері. Проблемы создания и развития исламксих банкских продуктов в РК

  • S. Оserbaiuly
  • Zh. Tekebayev

Аннотация

Дәстүрлі қаржы жүйесінен өзге жаңа бағытта дамып келе жатқан қаржы жүйесі исламдық қаржы жүйесі болып табылады. Бүл бағыт елімізде де дамып келе жатыр. Алғашқыда бүл исламдық қаржы тек қана мүсылман елдерінде дамып, осы сала бойынша жүмыстар жүргізілген болса, қазір Еуропа елдерімен қатар дамыған Оңтүстік Корея Жапония сынды елдер де қызығушылық танытып отыр. Сонымен қатар Үлыбританияда осы бағыт бойынша көптеген еңбектер жүргізілуде. Бүл жүйенің адамгершілік этикалық қағидаларына сүйенуі және операциялардың ашықтығы мен әділеттілігі қаржы жүйесінің мүсылман емес түтынушылар арасында да суранысқа ие болып отыр. Мақалада исламдық қаржы жүйесі маңызды саласының бірі исламдық банкинг туралы қамтылады. Нақтырақ келер болсақ, еліміздегі ал-Хилал банкінің үсынатын өнімдер мен қызметтердің түрлері қамтылып, олардың жүзеге асырылу реті көрсетіледі.

Новым направлением отличающимся от традиционной финансовой системы является исламские финансы. Это направление развивается и в нашей стране. Хотя исламские финансы развивались в основном в мусульманских странах, на сегодняшний день многие европейские и развитые азиатские страны, как Великобритания, Южная Корея и Япония проявляют интерес и внедряют их в свои финансовые системы. А также Великобритания вносит весомый вклад в развитие данного направление. Так как основой исламских финансов является морально-этические ценности, открытость и честность предлагаемых услуг, не мусульманские потребители тоже проявляют интерес. В статье рассматривается исламский банкинг как один важных направлений исламских финансов. Раскрываются виды банковских продуктов и предлагаемых услуг исламским банком ал-Хилал банк.

Литература

1 Антропов В.В., Сабуров A.M. Исламские банки в мире и в России // Финансы. - 2013. - №1. - С.-41-43.

2 www.alhilalbank.kz
Как цитировать
ОSERBAIULY, S.; TEKEBAYEV, Zh.. ҚР-да ислам банкинг өнімдерін қалыптастыру және дамыту мәселелері. Проблемы создания и развития исламксих банкских продуктов в РК. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1053>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

исламдық банкинг; Ал-Хилал Қазақстан банкі; исламдық банк өнімдері; мудараба; мушарака. исламский банкинг; ал-Хилал Банк Казахстан; исламские банковские продукты; мудараба; мушарака.