Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық пен еңбек нарығы факторларының экономикаға әсерін бағалау. Оценка влияния безработицы и факторов рынка труда на экономику РК.

  • T. I. Kakizhanova
  • G. S. Yskakova

Аннотация

Бүгінгі таңда нарыққа байланысты елеулі мәселелердің бірі - жумыссыздық мәселесі. Жумыссыздық әлемдегі ортақ проблемалардың бірі болып табылады. Кез келген жұмыссыздықтың болуы - қоғам үшін ең ауыр экономикалық және әлеуметтік сілкініс. Жумыссыздықты зерттеу олардың пайда болу себептерін анықтайды, мемлекеттің тарапынан шараларды анықтайды. Жумыспен лайықты қамтуды қамтамасыз ету - халықты әлеуметтік қорғаудың негізі, адам ресурстары әлеуетін дамыту және іске асырудың маңызды шарты, қоғамдық байлықтың артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың басты қүралы болып табылады. Сонымен қатар мақалада жумыссыздыққа талдау жасай отырып, оның еңбек нарығы факторларына әсері бағаланып, регрессиялық модельдер құрылды.

Безработица сегодня главная проблема стран с развитой рыночной экономикой. Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. В работе рассмотрены базовые понятия безработицы в экономической системе, описаны основные термины и даны определения и проанализированы причины и последствия безработицы. В статье приведены статистические данные, а также выделены проблемы развития казахстанского рынка труда, факторы влияния на безработицу, социально-экономические последствия безработицы. Были составлены эконометрические модели для выявление влияние показателей рынка труда на экономику РК.

Литература

1 Назарбаев Н.Ә.: «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» 11 қараша 2014 жыл;

2 Сакс Джеффри Д., Ларрен Фелипе Б. - Макроэкономика. Глобальный подход. - РФ. - М.: Изд-во «Дело», 1996.

3 Determinants of Unemployment in Namibia - Joel Hinaunye Eita and Johannes M.Ashipala - International Journal of Business and Management -10 October ,2010.

4 Экономика труда и социально-трудовые отношения - М издательство Че-Ро -1997ж - 623 бет

5 ҚР Статистика агенттігі www.stat.kz;
Как цитировать
KAKIZHANOVA, T. I.; YSKAKOVA, G. S.. Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық пен еңбек нарығы факторларының экономикаға әсерін бағалау. Оценка влияния безработицы и факторов рынка труда на экономику РК.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 109, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1051>. Дата доступа: 21 mar. 2023

Ключевые слова

еңбек нарығы; жұмыссыздық; еңбекпен қамту; еңбекке қабілетті адамдар; ЖІӨ; кедейшілік; өнімділік; нақты жалақы. рынок труда; безработица; занятость; экономическое активное население; ВВП; бедность; производительность; релаьная заработная плата.