НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

  • М А Баяндин ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар

Аннотация

Мақалада орталық жəне аймақтар арасындағы қарым-қатынас мінездемесі, сондай-ақ өкілеттіліктерді тарату қарастырылған. Осы кезеңде Еуропа одағы елдерінің тəжірибесі оңды түрде ұсынылған. Экономиканың өсу серпінінің оңды болуына қарамай, Қазақстан өңірлерінің дамуы бойынша бірден саралану бақыланып отырғандығы көрсетілді. Экономикалық дамытудың мемлекеттік реттеулерін «өңірлендіру» мəселесі, оның шешімін бəсеңдету жаңа экономикалық дағдарыстарға қарсы əрекеттердің тұжырымдамасын таратудағы едəуір таластарды тудыратын ең маңызды экономика тəртібі бірінде тұрады, қиын сипаты бар жəне жедел шешімді талап етеді деген қорытынды жасалды.

Литература

1. Региональная экономика / Тяглов С.Г, Черныш Е.А., Молчанова Н.П., Черненко О.Б., Новикова А.А., Левицкая Н.А., Молчанов И.Н., Салтанова Т.А. / Под ред. Профессора Н.Г. Кузнецова и профессора С.Г. Тяглова. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д»: «Феникс», 2003 – 320 с.;

2. Авдашева С., Ястребова О. Реформирование системы государственной поддержки // http://www.ecorys.ru/rus/doc/act02_011.doc;

3. Слеуваген Л. Реформирование системы государственной помощи: (опыт стран Европейского Сообщества) // http://www.ecorys.ru/rus/doc/act02_011.doc;

4. Храпунов В.В. Региональные аспекты экономической реформы в Казахстане (на примере г. Алматы). – Алматы: Білім, 1999. – 272 с.;

5. Регионы Казахстана в 2009 году. Статистический сборник /Под ред. А.А. Смаилова. – Астана, 2010. –
409 с.
Как цитировать
БАЯНДИН, М А. НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 82, n. 6, p. 41-46, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/105>. Дата доступа: 22 mar. 2023
Раздел
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ