Ұйымның қаржылық жағдайын анықтауда төлемқабілеттілік пен өтімділік көрсеткіштерін қаржылық көрсеткіштер жүйесі арқылы талдау.Анализ показателей платежеспособности и ликвидности через систему финансовых коэффициентов для определение финансового состояния

  • S. Omirtassova

Аннотация

Нарықтық экономикаға өтуде ұйымнан өнім өндірудің тиімді жолдарын,тауардың немесе қызметтің бәсекеге қабілеттігі мен ғылыми­техникалық прогреске жетістік енгізу, шаруашылық өндіріс­ ті басқарудың қандай да тиімді тәсілдерін енгізуді талап етеді. Бұл аталған мәселелерді орындау барысында ,ұйымның төлемқабілеттілік көрсеткішін жоспарлаудың мәні зор. Соның нәтиежесінде, ұйым­ ның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қаншалықты меншікті айналым қаражаттарымен, сонымен қатар бөлек бөлімшелерінің тө­ лемқабілеттілік көрсеткіштерін анықтауға болады. Қаржылық жағдай түсінігінің астында, ұйымның өзінің қызметін болашақта қаржылан­дыралама деген мағынаны береді. Ол қаржылық ресурстармен қамтамасыздылығымен түсіндіріледі, яғни оның көмегімен дұрыс қызмет атқаруға, мақсатты жұмсауды және тиімді пайдалануды, бас­ қа да заңды немесе жеке тұлғалармен қаржылық қызметтес, серіктес болуды талап етіп отырады.
Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно­технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления произ­ водством. Важная роль в реализации этих задач отводится планированию платежеспособности предприятия. Оно позволяет определить обеспеченность предприятия и его структурных подразделений собственными оборотными средствами в целом, а также по отдельным подразделениям, определить показатели платежеспособности предприятия. Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Литература

1 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: уч. пос. – М.: Дело и сервис, 2006.
2 Дүйсебаев К.Ш. Қаржы есептілігін талдау: оқулық. – Алматы: Экономика баспасы, 2011. – 348 б.
3 Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статис- тика, 2006. – 208 с.
4 Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2002. – 528 с.
5 Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. –М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
Как цитировать
OMIRTASSOVA, S.. Ұйымның қаржылық жағдайын анықтауда төлемқабілеттілік пен өтімділік көрсеткіштерін қаржылық көрсеткіштер жүйесі арқылы талдау.Анализ показателей платежеспособности и ликвидности через систему финансовых коэффициентов для определение финансового состояния. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 110, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1047>. Дата доступа: 07 july 2022

Ключевые слова

төлемқабілеттілік көрсеткіші; өтімділік; қаржылық тұрақтылық; ақша ағымы; қаржылық жағдай. показатели платежеспособности; ликвидность; финансовая устойчивость; денежные потоки; финансовое состояние.