Анализ эффективности казахстанской модели реструктуризации банков. Банкті қайта құрылымдау қазақстандық үлгісінің тиімділігін талдау.

Авторы

  • O. Tumenbayeva Алматинский технологический университет

Ключевые слова:

реструктуризация, финансовый кризис, оценка эффективности, казахстанская модель реструктуризации банков, неработающие займы. қайта құрылымдау, қаржы дағдарысы, тиімділік­ ті бағалау, банкті қайта құрылымдаудың қазақстандық үлгісі, жұмыс істемейтін заемдар

Аннотация

Казахстанская модель реструктуризации банка была осуществлена в двух направлениях: во­-первых, реструктуризация банковской системы в целом, во­-вторых, реструктуризация отдельного банка с целью недопущения банкротства. Анализ эффективности казахстанской модели реструктуризации отдельного банка был проведен на основе коэффициентного анализа за три условных периода – докризисный (2007), до начала реструктуризации (2009) и после реструктуризации (2012). Оценка эффективности реструктуризации банковского сектора в целом рассматривается за два периода: докризисный (2007) и на самые последние данные (2014). Банкті қайта құрылымдаудың қазақстандық моделі екі жолмен жүзеге асырылды: біріншіден, жалпы банк жүйесін қайта құрылым­ дау және екіншіден, банкроттық болдырмау үшін жеке банкты қайта құрылымдау. Жеке тұлға банкты қайта құрылымдау қазақстандық үлгісінің тиімділігін талдау үш шартты кезеңге коэффициенті талдау негізінде жүзеге асырылды – дағдарысқа дейінгі (2007), қайта құрылымдауға дейін (2009) және қайта құрылымдаудан кейін (2012). Банк секторының қайта құрылымдауының тиімділігін бағалау екі кезең­ дерде саналды: қаржы дағдарысына дейінгі (2007) және ең соңғы деректер бойынша (2014).

Библиографические ссылки

1 Dziobek C., Pazarbasioglu С. Lessons from Systemic Bank Restructuring // Economic Issues. – Washington: International Monetary Fund, 1998. –№14. – 18 р. // http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues14/issue14.pdf (09.10.2013).
2 Zoli E. Cost and Effectiveness of Banking Sector Restructuring in Transition Economies // IMF Working Paper. Interna- tional Monetary Fund. − Washington, 2001, October. – №1 (157). − 37 р. // http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/ wp01157. pdf (12.01.2014).
3 Atrill P. Financial Management for Decision Makers, 4th edition Pearson Education. – Edinburg: Gate; Harlow, 2006. – 538 p.
4 Bikker А. J. Measuring Performance of Banks: An Assessment // Journal of Applied Business and Economics. – 2010. – Vol.11, №4. – P.141-159 // http://www.na-businesspress.com/jabe/bikkerweb.pdf (28.11.2013).
5 Financial Statement Analysis of Financial Sector 2009-2013. State Bank Pakistan. Statistics and DWH Department. – 2013.
– 252 p. // http://www.sbp.org.pk/departments/stats/FSA-2008-12%20.pdf (28.11.2013).
6 Tumenbayeva O. Sh. A Financial Ratio Analysis of Restructured Banks vs. Banking Sector in Kazakhstan // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. –Vol. 19. – №8. – Р. 1108−1112.
7 По данным сайта КФН НБ РК // http:www.afn.kz
8 По данным сайта Всемирного банка data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS 11.11.2013

Загрузки