Рыночная привлекательность и определение финансовой устойчивости компании. Компаниялардың қаржылық тұрақтылығын анықтау және нарықтық тартымдылық.

  • S. Tleubayeva Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати

Аннотация

Финансовое состояние компании показывает финансовое положение ее хозяйственной деятельности в течение определенного периода, возможность погашать свои долговые обязательства в установленные сроки, чтобы обеспечить непрерывное предоставление финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость – это соотношение собственных и заемных средств. Компания считается финансово устойчивой, если доход превышает расход. Финансовая устойчивость характеризует состояние финансовых ресурсов, которые обеспечивают эффективное использование средств для непрерывности процесса производства и реализации продукции, а также модернизации и расширения компании. Анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности компании являются завершающим этапом финансового анализа. Выплаты дивидендов акции компании являются основным источником дохода, и увеличение рыночной стоимости акций привлекает инвесторов. В статье рассмотриваются коэффициенты, определяющие финансовую устойчивости и соотношение цены акции к доходу на акцию как рыночная привлекательность компании. Қаржылық жағдай компаниялардың белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Қаржылық тұрақтылық
– меншікті және қарыз қаражаттарының байланысы. Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың шығыннан артуы қаржылық тұрақ­ тылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай­ақ қәсіпорынды кеңейуге және жаңартуға қажетті шығындарын қаржыландыратын кәсіпорын­ ның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. Компанияның іскерлік белсенділігі мен қызметінің тиімділігін бағалау мен талдау қаржылық талдаудың қорытынды кезеңі болып табылады. Компанияның табысы дивиденттер төлеудің негізгі көзі болып табылатындықтан, келешекте акцияның нарықтық құнының көтерілуі инвесторлардың акцияға табыстылық коэффициентіне құзығушылығын білдіреді. Мақалада кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен акциялардың бағасының бір акциядан түскен пайдасына қатынасы – нарықтық тартымдылығын анықтау жолдары қарастырылған.

Литература

1 Дюсембаев, К.Ш. Анализ финансовой отчетности: учебник. – 2009.
2 Ефимова, О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2002. – 528с.
3 Селезнова Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансовами: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 639 с.
Как цитировать
TLEUBAYEVA, S.. Рыночная привлекательность и определение финансовой устойчивости компании. Компаниялардың қаржылық тұрақтылығын анықтау және нарықтық тартымдылық.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 110, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1010>. Дата доступа: 07 july 2022

Ключевые слова

финансовый анализ; финансовое состояние; рыночная привлекательность; финансовая устойчивость. қаржылық талдау; қаржылық жағдай; нарықтық тартымдылық; қаржылық тұрақтылық.