Биржа нарығының экономиканың нақты секторын дамытуға тигізетін əсері жəне оның тиімділігін арттыру жолдары.Влияние биржевого рынка на развитие реального сектора экономики и пути улучшения его эффективности.

  • N. Zh. Eshtaibekov Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • G. R. Dauliyeva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Өнеркəсіп өндірісі көлемінің артуы – елдің экономикалық өсуінің маңызды факторларының бірі болып табылады. Бұл ЖІӨ құрамындағы негізгі үлестің өнеркəсіпке тиесілі екендігінен көрінеді.
Соңғы 10 жылдағы Қазақстанның өнеркəсіп өндірісінің дамуы тұрақты оң өсіммен сипатталады. Макроэкономикалық ортаның ұрақтылығына бағалы қағаздар нарығының механизмі мен құралдарының
да қосатын үлесі зор. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі биржа нарығы қажетті ресурстардың 30-70%-ға дейін қамтамасыз ете алады. Осыныескере отырып, берілген мақаладаҚазақстан экономикасының дамуына биржа нарығының қосып жатқан үлесі талданды. Талдау барысында биржадағы сауда көлемінің соңғы 3 жылдағы динамикасы қарастырылды, сондай-ақ биржалық сауда көлемі ЖІӨ-мен салыстырылды. Сонымен қатар экономиканың салалары бойынша бағалы қағаздардың капитализациялану деңгейі
осы мақалада көрініс тапқан. Талдау нəтижесінде осы бағытта кездесетін мəселелер анықталып, оларды шешу жолдары қарастырылды. Сондай-ақ биржа нарығының тиімділігін арттыру мақсатында бірқатар ұсыныстар жасалынды.

Рост объемов промышленного производства является одним из важнейших факторов экономического роста страны. Это обусловленно тем, что в структуре ВВП основную долю занимает промышленность. Развитие промышленности Казахстана за последние 10 лет характеризовалось устойчивой положительной динамикой. При устойчивости благоприятной макроэкономической среды большой вклад могут вносить механизм и инструментарий рынка ценных бумаг . В странах развитой рыночной экономики биржевой рынок обеспечивает 30-70% необходимых ресурсов. В связи с этим в настоящем статье был проанализирован вклад биржевого рынка на развитие экономики Казахстана. В ходе анализа рассматри-валась динамика объема биржевых торгов за последние 3 года, а так же был сравнительный анализ объема биржевых торгов с ВВП. Кроме того в этой статье отражен уровень уровень капитализации ценных бумаг по секторам экономики. В результате анализа определялись проблемы встречающиеся в этом направлении и их пути решения. Также, даны рекомендации в целях улучшении эффективности биржевого рынка.

Литература

1 Ермекбаева Б.Ж., Тұрлыбекова А.Ж. Бағалы қағаздар нарығы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті,2009.

2 Куашбаев С., Джуманов А. Финансы: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2010. – С. 668-700.

3 Нарықтық экономиканың орысша-қазақша сөздігі. – Алматы: ҚазмемҒАҒЗУ, 2001. – 400 б.

4 Қазақстан қор биржасының жылдық есептемелері, ақпараттық материалдары, ресми веб-сайты: www.
kase.kz.
Как цитировать
ESHTAIBEKOV, N. Zh.; DAULIYEVA, G. R.. Биржа нарығының экономиканың нақты секторын дамытуға тигізетін əсері жəне оның тиімділігін арттыру жолдары.Влияние биржевого рынка на развитие реального сектора экономики и пути улучшения его эффективности.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 102, n. 2, p. 58-62, feb. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/65>. Дата доступа: 01 feb. 2023

Ключевые слова

Биржа нарығы; бағалы қағаздар; биржа нарығының экономикалық тиімділігі; биржалық сауда көлемі; акция; облигация; биржевой рынок; ценные бумаги; экономическая эффективность биржевого рынка; объем биржевой торговли; акция; облигация;