Zhusipova, E.. " Жаһандану жағдайындағы ұлттық бəсекегеқабілеттілікті қалыптастырудың теориялық аспектілері. Теоретические аспекты формирования национальной конкурентоспособности в условиях глобализации." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 102 Номер 2 (27 February 2015)