Karbetoba, Z., Karbetoba, Sh., AND Tuzubekova, M.. " Интернет желісінің кəсіпорынның маркетингтік іс-əрекетінде қолданылуы.Применение сети интернет в маркетинговой деятельности предприятия." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 102 Номер 2 (27 February 2015)