Eleusov, A., & N. Sh. Alzhanova. " Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының білім беру қызметтерінің сапасын бақылау жүйесін жетілдіру . Совершенствование системы мониторинга качества высшего образования в Республике Казахстан.." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 105.5 (2014): 20-24. Веб. 24 Mar. 2023