Nevmatulina, K.. " Некоторые аспекты формирования и классификации свободных экономических зон .Еркін экономикалық аймақтарды қалыптастырудың және жіктеудің кейбір аспектілері" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 101 Номер 1 (19 February 2015)