Talimova, G.. " Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 103 Номер 3 (31 March 2015)