Talimova, G. 2015 Mar 31. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 103:3