Talimova, G. (2015). Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 103(3), 140-146. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/248