Alashbaeva, N.. " ««Қaзaқстaн темір жолы » Ұлттық Компaниясы » AҚ логистикaсын қaлыптaстырудa инвестициялық жобaлaрды бaсқaру және менеджменттің тиімділігі" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 118 Номер 6 (6 January 2017)