Alashbaeva, N. 2017 Jan 6. ««Қaзaқстaн темір жолы » Ұлттық Компaниясы » AҚ логистикaсын қaлыптaстырудa инвестициялық жобaлaрды бaсқaру және менеджменттің тиімділігі. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 118:6