Alashbaeva, N. (2017). ««Қaзaқстaн темір жолы » Ұлттық Компaниясы » AҚ логистикaсын қaлыптaстырудa инвестициялық жобaлaрды бaсқaру және менеджменттің тиімділігі. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 118(6), 342-349. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1779