Temirbekova A.B., A.. " Значение брендинга для повышения конкуренто- способности казахстанских товаропроизводителей. Қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін брендингтің маңыздылығы" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 113 Номер 1 (4 July 2016)