Temirbekova A.B., A.. " Значение брендинга для повышения конкуренто- способности казахстанских товаропроизводителей. Қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін брендингтің маңыздылығы." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 113.1 (2016): n. pag. Веб. 17 Apr. 2021