Temirbekova A.B., A. 2016 Jul 4. Значение брендинга для повышения конкуренто- способности казахстанских товаропроизводителей. Қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін брендингтің маңыздылығы. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 113:1