Temirbekova A.B., A. (2016). Значение брендинга для повышения конкуренто- способности казахстанских товаропроизводителей. Қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін брендингтің маңыздылығы. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 113(1). Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1158